Desktop App Development

Thiết kế, phát triển các ứng dụng trên nền tảng Windows/ Mac/ Linux
Các dịch vụ offshore của chúng tôi
1
Phát triển phần mềm đóng gói
2
Phát triển phần mềm hoạt động trên mô hình client - server
3
Phát triển giao diện ứng dụng
4
Phát triển Service: Software Updater, Software Launcher
Ngôn ngữ lập trình và công nghệ
Các dịch vụ khác